کتاب افغانستان ازنخستین  جمهوریت تا دومین امارت

نام کتاب : افغانستان ازنخستین  جمهوریت تا دومین امارت نویسنده : کریم پیکار  پامیر