عمرم گذشت

عـمـرم گـذشـت ومـیهــن ما، مـبتـلا هـنـوز
درجـنگ خـانـه سـوزو،هـزاران بـلا هنوز
خــیـلـی فـزون گـشـتـه تـظــلـم بـه کشــورم
تـاچنـد کشـیـم زدســت پـلـیـدان جـفـا هـنـوز

 گـردیـده پایـمـال وطـنـم، طـول سـالـهاســت 
یـا رب! تاچـه وقـت، چـنیـن حـال ما هـنـوز
شد نیم قرن که خائنان خودی میهنم فروخت
دارنـد افـتـخـار،خـبـیـثــانِ بـی حـیــا هـنــوز
خـلـقــی وپــرچــمـی ومـجـــاهــدوَطـالـبــان
 هسـتـنـد بـفـکــرغـارت این ملک مـا هـنـوز 
ازوفــــرت مـعـــادن ســرشـــار خــاک مــا
 عـدوان بـفـکر چـوروچـپــال بـجــا هــنــوز 
 شــب هـا بــروئـیــا، بـروم سـیــرِکـشــورم  
صـد حیـف نـشـد حاصـال من از دعـا هنوز
دور ازوطـن گـرم بــرود "حـیـدری" بـخاک
آید زخاک وی، بوی وطن هر صبا هنوز
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۶،۹،۲۰۲۳،سدنی


اخبار روز

15 حوت 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان