خا نۀ مشترک ما ست وطن

کعـبـه وخا نۀ خداست وطن
پاس ناموس وطن دارچوجان
گرامــی ما د ر ما ست وطن
تاج سر قـوت قـلـب نوربصر

کا ئنا ت دماغ ، دنیاست وطن
هـمـه عـا لـم د شمـن جا نش
تک وتنها چون خداست وطن
د ر محـا ط د شمـنـا ن با شد
همچوگل بین خارهاست وطن
تاج خا ربرسروصلیب بدوش
مغبون همچومسیحا ست وطن
همه سگها ی هـا ر د شمن او
سخت امروز بینـواست وطن
زهرخورشد چومرد اعرا بی
همچو بیما ربی د واست وطن
د ست غـریق به بحر بیکران
نا لۀ زاربـی صد ا ست وطن
جاسوسان هرطرف هزارهزار
خا نه زا د یهــود ا ست وطن
د ین، امروزسلاح دشمنی است
خصم مردم اسلامگراست وطن
چون فـرید ون زبچه ها بی بر
کشتـۀ قـومـیـت گرا ست وطن
غـرق ثـروت د شمنا ن د ون
خواروزارمملکت گراست وطن
قــد رتش ما یـۀ بربا د ی ا ش
نیِـروی سیـل آ سـا ست وطن
خا نۀ مشترک ما ست وطن
کعبه وخا نۀ خد ا ست وطن
زیر بنا یش همه سرا ب بود
فلا کـت ها روبنا ست وطن
داده ا ز کف عـنا ن د نیا را
غـرق سنت گـرا ست وطن
سراسرمُلک کوهستا ن باشد
زانسبب تحجرگراست وطن
خا نه نشین جمله مرد وزن
ملک خلوت سرا ست وطن
رخت بستـه سا لهـای سا ل
تهی ازآهـورامزداست وطن
کورها د ست خلق میگـیرند
شل وشت رهـنما ست وطن
بـه د یـد اراجـل که شا د بود
با غــم ود رد مبتلاست وطن
میگـریزد زنو گرائی وعـلـم
فکروذکرش َتوَهُمزاست وطن
کلفت ود رد د ر رگ وخونش
صید درد بی منتها ست وطن
فـقـر وبیکا ری آ فـت جا نش
پیش د شمن به التجاست وطن
خا نۀ مشترک ما ست وطن
کعـبه وخا نۀ خـداست وطن
خا نه ای مشترک ویـرا نه
به زمسکووامریکاست وطن
از پا ریس ، پیکـن وپنـومپن
کا بل به  زتیرا نا ست وطن
خاک پا یش بود وین ود بلین
بهترازلسبون هاواناست وطن
ازا کلـند، استکهلم وامستردام
زیبا ازشهرا نکا راست وطن
وینتیان، واشنگـتن،کوپنها گ
بهترا زرخ کا نبیراست وطن
بهترازورشو، اوتاوا هلسنکی
بهترازکیف واوساکاست وطن
بیـن آ تـن ، ا بـوظبـی ، اسلـو
خا تـم حـلـقــۀ طلا ست وطن
ما نیـل ومسقـط و وا تیکـا ن
خوشترازاد یسه باباست وطن
خا ک پا یش بهتر از لـنــد ن
به زکولمبوگواتیمالاست وطن
همچو تا شکـنـد ، توکیو و رم
د لکشا تـر زریگـا ست وطن
بی هـمتا تـرزپا ریس وتـونس
زیبا ترازجا گا رتا ست وطن
به زدوشنبه، ریاض ودهلی نو
شهرما خوشترازداکاست وطن
داغـد یـده سر وکـول بشکسته
همچوویتنام پرماجراست وطن
خـا ک پا یش بـود واشنگـتـن
د لــربا تـر زصنعا ست وطن
نمی رسد به گرد پا ی کا بل
به ازدمشق وکاراکاست وطن
خا نۀ مشترک ما ست وطن
کعـبه وخا نه خـداست وطن
گا و وحشی د یوا نۀ مغـرور
آ تش ا فـروز ما واست وطن
آتش افروخت زحما قت بوطن
خا ندا نش زآن فـنا ست وطن
توله سگ داد سرش را ببا د
خصم مردم روسیا ست وطن
توله سگ رهنمای گا وان شد
زان بـر پـا وا ویلا ست وطن
ملک وملـت رفـت ببا د فـناه
بعد ازآن خوان یغماست وطن
سوخت جنگها هست وبود ما
زخمی د ست اشقیا ست وطن
خا ئنا ن رفت فرارکرد دزدها
پاک ز ا قشا ر نارواست وطن
آ تش جـا ن خلـق فـقـر وجهـل
از غــم و فـقـر بیـنـواست وطن
ما نده د رچا رسوق سرگردان
نه درزمین نه درهواست وطن
بستـه به تـا ر مــوی د سیسـه
سخت د رحال استثنا ست وطن 
د وست ودشمن هرد ودرتردید
بهـر همه چو آ فـتزاست وطن
زامپرا تورد سیسه سازبزرگ
د رمغول کارهای ماست وطن
طبقـا ت ستمگــرو مفـتخـور
د شمن تو بهمه جا ست وطن
ستمکشا ن پشت وروی زمین
با توهمسنگر هـمنواست وطن
خا نۀ مشترک ما ست وطن
کعبه وخا نۀ خد ا ست وطن
فکر خود کن وطـنـدار غـیور
خا نۀ مشتـرک ما ست وطن
بهر ، آزادی استقلا ل ورفاه
لازم امل عملگــراست وطن
حقیقـت جوئـی وخـرد گرائی
کا رمبا رزتـوده هاست وطن
نا میـرا با ش ، جـوا نا ن تـو
د ررۀ تو جا نفــدا ست وطن
سر فــدای رۀ نجـا ت کـنـنـد
فدائیان مملکت گراست وطن
ا تحــا د ستمکـشا ن وطـن
بهـرنجـا ت مدعـا ست وطن
لشکر کا ر وزحمت وا یثـا ر
از همه عـیـب مبراست وطن
گاه نجـا ت، روزپیـروزیست
پیروزی زان خلقهاست وطن
                ****
                   **
* درمغول = تیت وپا شان وگد ود.
* امپراتور= آقای جوبایدن وهمکاران .
 
 کابلی                
24/9/2023


اخبار روز

15 حوت 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان