ازفراق کویت

ای از فـراق کـویـت،دل گـشــتـه داغ دیـده
سختـی دوریــت را،کـس درجـهــان نـدیـده
همچون تومُلک زیبا،ازباغ ودشت وکوه ها
مخـلـوق نـدیـده هـیـچ جـا،خالـق نـیـافـریـده

اشغـالگـران دنیـا،کـوشـش نـمـوده اند خیـلی
از لـطـف ایــزد پـاک،تـوفـیـق کـس نـدیــده
باشـد زلطـف یـزدان،روزی رسـم به مـیهـن
در دامـــن نــکـــــویــــت آرام آرمـــیـــــــده
گـردست مـن بگـیــری،یـابــم حـیـات دیگــر
بـاشم بـه دامـن تـو،تـا جـان بـه لـب رسـیــده
دورازبـرت به غـربـت،تا کی میـتوان صبـر؟
ای مــــادرعــزیـــزم،روشــن نـمـــا دو دیـــده
از لـطـف حیـدری را،مـیکـن طـلب به کشـور
 بـل یـابــد حـیـات دیگــر،درعـمـر رنـج دیــده
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۸،۹،۲۰۲۳،سدنی.  با الهام از غزل ۴۸۲  حضرت حافظ


 


اخبار روز

15 حوت 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان