پیکرم سوخت

عـزیـزان یـاد مـیهـن دل، بـرم سوخت
سـراسـرجـانــم وبــال وپــرم سـوخـت
از ایـن آتـش کـه هـجـــران دردلــم زد
هـمـه روح وروان،پـا تاسـرم سـوخـت

مـن آن غــربـت نـشــیــنِ دورزمـــادر
که دوری مـادرم، چشـم تـرم سـوخـت
مــحــبــت دارم ازقـلـــبــم بـه مـیـهــن
مگـرازدسـت ظـالـم کـشـورم سـوخـت
خــوشــا وقـتـی که بـودم پـیـش مــادر
مـرا ازبـخـت بـد،هـم مـادرم سـوخـت
کـدام دیـنـدار کـُشــد هـم مـیـهـنـش را
صدافسوس ملحدان همکشورم سوخت
طـبـیـعـت*هـم شـده ظـالـم بـه مُــلکــم
که ازقـهـرش همـه دوروبـرم سوخت
خــــدا دانـــد زاحــــوال حــزیـــنــــم
کـه از طـالع بـدم،سرتـاسرم سـوخـت
بـگــشـتـه "حیـدری" نـومـیـد زدیــدار
ازآنــرو قـلـب زاروپـیــکـرم سـوخـت 

پوهنوال داکتر حیدری
۸،۱۰،۲۰۲۳،سدنی
*- حوادث طبیعی مانند سیل ها،طوفانها وزلزله ها.


اخبار روز

15 حوت 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان