زبان مادری

   ای زبان  فارسی ای در دریای دری
ای تومیراث نیاکان ای زبان مادری
درتوپیدا فر ما، فرهنگ ما،آیین  ما
از تو برپا، رایت دانایی و دانشوری

کابل وتهران ،تبریز وبخارا و خجند
جمله،ملک توست تابلخ وبدخشان وهری

جاویدان زی،ای زبان دانش وفرزانگی
تا به ، گیتی نور بخشد آفتاب خاوری
فارسی را پاس میداریم ،زیرا گفته اند
؛قدرزر،زرگرشناسد،قدرگوهرگوهری؛

                         غلام علی حدادعادل

         در توارد  از فروغ

واژه ها هریک در مبداء خویش اندعزیز
تویی لا ریب ، اقلیم زمان  را  انگشتری
قارهء هندوستان، ترک و تاجک در آسیا
ثبت تاریخ بوده اند در فارسی  پروری
در توارد،  فروغ  از دل می ستاید ترا
تا درکیهان  باشد ماه و مریخ و مشتری

                             م . ش .  فروغ
 


اخبار روز

15 حوت 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان