شب یـلـدای روزمــرد م مـا

شب یـلـدای روزمــرد م مـا
چه شود گــرم زآ فتا ب شود
ماه سعا دت پشت میغ نها ن
چه شودپاک رخ مهتاب شود

جبرتاریخ ، کهن نگون سازد
چه شود ا ند کی شتا ب شود
ذهن مرد م ُپرز موهـوما ت
چه شود پا ک زانقلاب شود
طبق قانون خود چرخ گردد
 چه شود راهی صواب شود
جام خلق از سعادت وشادی
جه شود گـر پُر شراب شود
د یگران د ر وصا ل آزادی
دهــن ما د یـده پر آ ب شود
چشم سوزد زحا ل زارخلق
کور زا ن چشم پر آ ب شود
غـــم مـرد م ا گر شما ر کنم
همچوشاهنامه صدکتاب شود
زخــم خونیـن ملـت مغـبـون
دیده ود ل پراضطراب شود
خلق آ ند م زغـــم شود رها
سبب غــم ریشـه یـا ب شود
شاخ نیـلــوفــر ا مـیـد رویـد
پُـر زنیـلــوفــر تا لاب شود
ذهن مردم رها ززیر وزبر
فارغ از سا یه اعـراب شود
جوی جا ری غــم بباغ خلق
خشک گرد د وسرا ب شود
سیه روزی خلـق تما م شود
روی خلق سرخ زسرخاب شود
پیش د رگاه خـد او ند خلـق
زا ری خلـق مستجا ب شود
خلق ما لک خویشتن گرد د
ما لک ملک وکا میاب شود
چه شوددشمنان خلق چوخلق
سوزد در آتش وکریاب شود
خا ئنا ن وطن، د شمن خلق
حلـق آ ویز ا ز طنا ب شود
خا ک د یمه خلق ز آزا د ی
ز آ ب پرلطف فا راب شود
باغ زیبا ی خلق رنجـد ید ه
فارغ ازخواند ن غراب شود
زرپرستی بخاک وخون غلتد
محـو ا نـد یشۀ زریا ب شود
راه نجـا ت خـویشـتـن یا بـد
خلق بعلم خودش رهیاب شود
تا نخـیـزی تـو بـرای خــود
چرخ کی خسته زین حساب شود
چون کنم  خوب این سخن دانم
خــا نــۀ آ رزو خــرا ب شـود
                   ****
                     **
10/10/2023
کا بلی


 


اخبار روز

15 حوت 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان