خرد ورزی

ادم از خرد ورزی به خدا میرسد

لیک ازجهل،به علیت خطا میرسد

درتوفان نفس چاره راازسرپنجه جوی

کارت آخرازقطره به دریا میرسد

از مَن یَقْتُل مُوْمِناًمُتَعَمِد  .... منکر

ازین جحدش به کفر هویدا میرسد

درسنخیت باگمرهان هیچ جایی شک نیست

جهاد کی ،  به پای باشد در هوا میرسد؟

 هر عمل را تا نه باشد انگیزه مشروع

حاصلش افسوس، به وای دریغا میرسد

انتحارگرصد بار گفته  شود استشهاد

چنین تعبیرکی حق رابه رضا میرسد؟

استشهادی را با انتحاری هیچ فرق نیست

چو بر بی گناه و مومن به اجرا میرسد

اسلام شعاری ات  تا شعوریست معلوم

فهم حقیقت در عمل هویدا میرسد

 

حرص جاه وقدرت دین پناهست عیان

 به نیات سو علم  کبریا  میرسد

قتل نفس درایزای خون مومنست حرام

خطاب حکم به  انتحاری ها  میرسد

استشهاد، طلب گواه است در معنیش

نزد دنیا طلب،به خود کشیها میرسد

درجنگ،به حفظ وحرزجان استی مکلف

شهید شدن خارج از خواست ما میرسد

به لاتلقوا بایدیکم... نداری باور

که تعبیرت  از فرمان به خطا میرسد

ازجحد به ظلمات شقاوت گشته واصل

وزقبول به بوستان سلمّنا   میرسد

 

خویشتن رابه دست خودکشتن وسوختن

عقوبت که گشته  مهیاء ،  میرسد

کیفر انتحاروقتل عمد، آتش است

گر هزار بار گویی  آمنّا   میرسد

(خون ناحق دست دارد دردامن قاتل)

عقوبت عمل،بی ریب و ریا  میرسد

عصیانگری عاملین ازجهل رهبریست

کشتی ای ناهنجار، به نا خدا میرسد

قتل و تجاوز به ناموس  عام بشر

تاویل این مظالم  به فحشا میرسد

 

چیست جهاد نکاح جزمشوقها به جنگ

تعلیل ،  به ناروایی و زنا  میرسد

درجنگ جهانی زن بود برده ای جنسی

اقتفا ی  آن به بطلان و نا روا میرسد

امیدها به صلح،گردیده چومزمن مرض

بُزَک ،نه مُر شفا از مسیحا میرسد

ایهموطن که چشم دوخته ای به لطف غیر

در حسرتی چه وقت زصلح ندا میرسد

سازمان ملل که کوس عدل  میزند

هرجا غم ودرداست به بی نوا میرسد

 

به خرابکاران راحت و چوکی و مقام

به مردم مردن در خرابه ها میرسد

به آنکه قصاب کابلش گردیده  نام

ازخزینه، خوان من و سلوا میرسد

غرورگرشیوهء شیطان است دراعتقاد

به سرکش ازچه منزلت وماوا میرسد؟

بلندپروازی نیست دلیل عطای غیب

مگس را شهد،استخوان به هما میرسد

مساوات در نزد منتقد امریست خیالی

به زورمند نعمت، ذلت به غربا میرسد

به جباران تاریخ نگر روزی،عشقت

ازکشت وخون خلق، به انتها  میرسد

درشریعت عشاق بهشت ودوزخ یکیست

پیام حقیقت از ما،به ما میرسد

ازمذهب سوختگان دارم روایتی

میراث پروانه به عاشق شیدا میرسد

خون عاشق راداغ مظلومی خون بهاست

معنای حق پرستی از کربلا میرسد

قامت سرویکه دربستان گشته ظاهر

ازخیال ،آه ضعیف را عصا میرسد

همچو اهرمن داری صد فتنه در بغل

خیل شیاطین در جنگ ازقفامیرسد

صدخم می گرمن سرکشم درلحظه ای

ازگنه قتل ، فقط  یک ایما  میرسد

فروغ آمد سوال، گرهمه موخم شوی

کلاه کج  کی به اوج کبریا  میرسد؟

 

لندن : م.ش.فروغ ۱۳/۰۹/۲۰۱۸

 

 

 

 

 

 


اخبار روز

15 حوت 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان