به اقتفای غزل ملک الشعرا بهار

به فردوس تحفهء دل میفرستم
به کوثرشربت   گل میفرستم
به لندن  آیتی از هجر خاطر
به کابل  سوز     دل میفرستم

به امریکه  آرزوی انسانی
به کعبه عشق اصیل میفرستم

به آفتاب ، گرمی مهرومحبت
به ماهتاب،دستهءسنیل میفرستم
به یارمهربان دیرینه ام
زیب گیسوش قرنفل میفرستم
دوش یافتم گوهری ازگرداب دل
امروزازعمق به ساحل میفرستم

به سازمان ملل از بی نوایی
حدیث جنگ کابل   میفرستم
به سقرکه باشد چشمش انتظار
گروه گروه خیل قاتل میفرستم
به چین پیامی از نافهء تعقل
به جاپان شکرانهء دل میفرستم

به احمد ص امید های شفاعت
به یزدان ج عرض توکل میفرستم
به یارو دودمان وفا دارش
گهر ها از صفای دل میفرستم
به مادرو پدر آن دوجزو قدسی
درود ها از جانب کل میفرستم

به آل و اولاد اطاعت کیشم
آرزو ها در تسلسل میفرستم
به ملت مجروح کشورم
دعای امن  کامل میفرستم
به بلبل آن پیغمبرزادهء عشق
بوسه ء رخسار گل  میفرستم

به پروانه آن شعله پرداز زار
سوزهای سینهء بلبل میفرستم
به هدهد آن پیام آور حسن
تار رنگین کاکل  میفرستم
به هندوستان بی کین،ازگل زرد
حمایل  در حمایل  میفرستم

به پاکستان ضمن لاحول الا بالله
دعای دفع عزازیل  میفرستم
به رژیم ایران آن وارث  . . .
جهان پر از غلغل  میفرستم
به سیاست پیشه ای خرافاتی
جای برهان  تفاول میفرستم

وطن ازبی سوادی گشت خرابات
پیام پیغمبر را عاجل  میفرستم
به قدرت جویان  در معامله گری
کمی صبر و تحمل میفرستم
به حریصان قدرت ، جاه وجلال
عبرت از( چاه بابل) میفرستم

به چشم انتظارو خمار کسی
بادام تازه ای کابل میفرستم
به چاک گریبان  دختر رز
از ابریق دل  قلقل میفرستم
به فروغ از لالهء داغدار دشت
یا که اشک چشم بلبل  میفرستم

       ازدیوان قلمی

امارات متحده عربی ۱۳۹۲  ه.ش
م . ش . فروغ

یا که اشک چشم بلبل  میفرستم

به 
 


اخبار روز

02 اسد 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان