یاد گل های وطن

آنـچــه ازدوری مـیـهـــن دل نــارام کـشـیـــد
کـی تـوان گـفـت کـه ازچـرخـش ایـام کـشیـد
سرازآن روزکـه پـایــم زحـریـمـش شــد دور
چه مصائب که به هـرصبح وبه هرشام کشید

شـود آیــا کــه بــبــیــنــم،دوبـــاره وطــنـــم ؟
تـا بـه کی حـسـرت آن روز، زایـام کشـیــد ؟
دوش در بــاغ گــلـی رفــتــم دیـــدم گــل هــا
یـاد گـل هـای وطـن، هـوش زفــرجـام کشـیـد
داد مـیـدیـا خـبــرازکــشـتــن وکـشـتـــارزیــاد
وای بــرحــال مـن زار، چـه زپـیـغـام کـشـیــد
گشـتـه امروزجهان، خـوار،زشـیـطان بـزرگ
ظـلـم بـایـدن ویـهــود بــر ســراســلام کـشـیــد
قـهـــرایــزد بــه ســر دشــمـــن اســلام رســـد
ظـلـم بـیـحـد بـه فـلـسـطـیـن،چـوبـه ایـتـام کشید
زتــظــلـم وَ بــیــرحــمــی طــالــب بــه وطـــن
"حـیـدری" لـعــنـت حـق بـرهـمـه ظـلام کـشـیـد

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۴،۱۰،۲۰۲۳،سدنی

(مطابق به هشتاد و ششمین سالگرد تولدی ام)
 


اخبار روز

15 حوت 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان