من آن مورضعیفم

من آن مورضعیفم کزواماندگیهای راه
دست به لعاب دهن زده بسر  میمالم
تاسازیم هموار ره جوانان  نو پرداز
داستانست سرپت وواز،شنونده میپالم

 

داستان مطلوب ومشروع،سازنده ومطبوع
ازدوستان در ترک مبارزه  مینالم
با اتفاق و شوق میثاق ملی شد منعقد
در چمنزار مردمی غرس شد تازه نهالم
هر تابویی میشکند جز تابوی تبذیرها
وای ازانکه عیوب را بشمارند کمالم
ازخرچ بسیاروضعف کیسه مینالند چرا
گل تدبیرشگفت،لیک پژمرد مزرع خیالم
بهر تعمیم در ایجاد قانون کردیم تلاش
در رژیم مافیا با چراغ، مجری می پالم
شکوه دل خوانم برخواجه سالاران نظم
قدرت انشا  نیست ، گویا طوطی مقالم
فروغ سعی تسهیلات حدیث معضل فزود
اندیشه ای خدمت رسانی گشت واجد وبالم

         کابل :  م.ش.فروغ اگست ۲۰۱۹


 


اخبار روز

15 حوت 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان