اپوزسیون شرف باخته

د رجها ن لوا ی بی شرمی ا فرا شته
معجرشرم ازرخ شوم خود برانداخته
گشتـه تسلـیم به اغـیا ر سپر ا ند اخته
د لش ازغا یت پستی بسـی بگـد اخته

                                 اپوزسیون ، وطن خصم ، شرف باخته
حـراج حیثیت خـویش به با زار کـنـد
تکیه بر با زوی اغیا رچو بیما ر کند
همچو کارمل خم وچم پیش با دارکند
بهر سواری تا نک خویشتن تیا رکند
                                  اپوزیسیون ، وطن خصم ، شرف باخته
بهرقدرت، بد شمن به پستی تن دادن
پیش شوهر کمر با ز چو زن افتا دن
همچوببرک عزت بدرگاه عدوپالیدن
سر به آ ستا نۀ خـرگاه غیر ما لید ن
                                  اپوزسیون ، وطن خصم ، شرف باخته
همچو سگ منتظرلقمه نان دمبک زد ن
شیر شیـرا ن به د رگاه سگ ا فـتا د ن
پیش د شمن چو زن بیوه  زغم نا لید ن
مـویه کرد ن بسروروی زد ن نا لیـد ن 
                                   ا پوزیسیون ،وطن خصم ، شرف باخته
بهـر کمک شتا با ن بـد رگا ه عـد و
بهرسواری غیرخم کرده پشت چوتتو
دست بسته کمر قا ت با خضو وخشو
تا بریزد ازآن لته حیض خون به سبو
                                   اپوزیسیوت ، وطن خصم ، شرف باخته
چشم کمک به خسا ن داشتن ومبارز بودن
تخم اشک پیش دشمن کاشتن ومبارزبودن
عَلَـم جا سوسـی ا فــراشتن ومبا رز بود ن
نا ن از خا نۀ سگ بردا شتن ومبا رزبودن
                                      اپوزسیون ، وطن خصم ، شرف باخته
برو به شرق میا نه بیا موز جنگید ن
تکیه بر با زوی خود داشتن نترسیدن
ترک جا سوسی بکن پبش غیرافتیدن
همچومردان بیاموززحماس رزمیدن
                                      اپوزسیون ، وطن خصم ، شرف باخته
جنگ علم است وبکاربستن آن مشکل
آمـوختن د ر عمل شود آ سا ن مشکل
بگذ راز جاه وحشم رو بمیدان مشکل
سربکـف کـفـن بتن تیغ بمیا ن مشکل
                                      اپوزسیون ، وطن خصم ، شرق با خته
جنگ جنگ است برادرهوس بازی نیست
پیش وا لیـد ه نشستن وشد ن غا زی نیست
تا نگیری بکف سرخدای جنگ راضی نیست
کار روبا ه وشکا ر سگ و تا زی نیست
                                       اپوزیسیون ، وطن خصم ، شرف باخته
نام تو شیر ولی غـیـرت روباه داری
چشم به رحما نف وا لطاف سپاه داری
تا پۀ ننگین جا سوسی کثیف سیاه داری
نام مبا رز بسرولیک حا لت تباه داری
                                        اپوزیسیون ،وطن خصم ، شزف باخته
از پدرمیراث جاسوسی اغیارداری
بسرت مثل پد ر هوس پیکار داری
لند نی شهریا ر- آقا وبا دار دا ری
مهرپیشانی زآن خدمت شهکارداری
                                        اپوزیسیون ، وطن خصم ، شرف باخته
برضد خلق ووطن شد قهرمان شوی
بر رهی دشمنا ن رو قهرما ن شوی
پیـروی کـن ره سقـو قهرما ن شوی
چون شلخته ببرغیربخوقهرمان شوی
                                     اپوزیسیون، وطن خصم ، شرف با خته
شرم کن زخدا صف پیکارملوث نساز
سر ا ولاد وطـن را به بـا زی نه بـا ز
صف مرد م به جا سوس ند ارد  نیا ز
مشت پوشیده بمان فاش مکن سرو راز 
                                      اپوزیسیون ، وطن خصم ، شرف باخته
برو وعشق بکن نام ز پیکا ر نگـیـر
چون ندانی رمز پیکارنداری تقصیر
پول د زدی جهاد پد رت هست غفیر
برو ا زبهـر وا لـیـده بشو بد ر منیـر
                                    اپوزیسیون ، وطن خصم ، شرف باخته    
سنگر رزم دلیرانه ، خطرنا ک باشد
کا ر مرد ا ن سلحشور بیبا ک با شد
کارمرد ا ن باعـزم ود ل پا ک با شد
کارعا شق مرد م عا شق خا ک باشد
                                    اپوزیسیون ، وطن خصم ، شرف باخته
با زن ومرد صادق رفیق شو رفیق
با جوا نا ن مبا رز شفـیق شو رفیق
دوراز کهنه کا ران عتیق شو رفیق
د ور اززهر مآران رحیق شورفیق
                                     اپوزسیون ،وطن خصم ، شرف باخته
رزم رهکارجدید خواهد مطابق زمان
اسا سنا مه جد ید خواهد مطا بق توان
برنا مۀ جد ید خواهد با مهرونشا ن
سلاح دین شده کهنه دوربیندازاخوان
                                    ا پوزسیون ، وطن خصم ، شرف باخته
با جوا نا ن برو بجنگ مهم نیست طرف
تا بیا موزی  حقیقت جنگ از بهر شرف
تا ترست بمیرد جاه وحشم گرد د خـذ ف
تا یا د بگیرید علم جنگ ا ز بهر هـد ف
                                       اپوزیسیون ،وطن خصم ، شرف باخته
جنگ تاکتیک جدید خواهد استرتژی جدید
عزم محکم چوحدید خواهد استراتژی جدید
تکیه برعلم بی تقلید خواهد استراتژی جدید
سرپرشورد ل پرامیدخواهد استراتژی جدید
                                       اپوزیسیون ،وطن خصم ، شرف باخته
چشم کمک زکس مدار براد رحتی زخدا
تکیه بر ایمان خود کن زنا مرد شو جدا
تکیه برعلم وخلق کن زسرصد ق وصفا
معجزا تی ببینـی که نیا فــریـد ست خـدا
                                       اپوزسیون ، وطن خصم ، شرف باخته
                                   ****
                                     **
* خضو= منظور خضوع است بخاطر قافیه .
26/11/2023
کابلی

      
                                                                                                                     


 


اخبار روز

15 حوت 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان