فطرت ظلم

 ای مشتاق نرگست ساکن و سیار ها
درنسخه ای مژگانت خوابیده بیمار ها
شب مهتاب نیست دزدانه ممکن عشقبازی
بوسه های پنهان رادیده اند دیوارها

هوشدارواعظ ! ازطعنه به کوی میفروشان
جان نثاران صف کشیده از میگسار  ها
ازجفایت صرف ناسوتیان نیست غرق خون
کهکشان ها پرغصه دارند  در مـــدار ها
قتل ناحق مومن ، با جهان است عدیل
چه توجیه دارند این مزدورها ازکشتارها
خاطر خلق عالم خون است از ظلم تو
روزی سخت گیرد دامنت این انزجارها
فطرت ‍ظلم درگرداب جهل است دایره بند
آخر ازکار می افتد فروغ این پرکار ها
  م.ش.فـــروغ  
  امارات متحده عربی


اخبار روز

15 حوت 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان