تا چند کشی طفلکا ن اسرا ئیل

تا چند کشی طفلکا ن اسرا ئیل
تا چند کشی نورسا ن اسرا ئیل
زان روزبترس برسرتوریزند
حجارۀ مرگ زآسمان اسرائیل

                   **
باخلق جد ل زحکم معنی دوراست
با خلق ستم روا مدا رمعذ ور است
برخویش ستم روا مدارای مغرور
ضد توجهان گشته چشمت کوراست
                   **
ای غــرق تَوَهُــم د شمن سا زی
برمرگ زن ومرد نما ئی با زی
آنان که رخش مرگ بفلک راندی
رفتند به حضیض از فلک تازی
                    **
این جاه وجلا لت نگون خواهد شد
این شورجنونت سکون خواهد شد
هشدار که آنقد ر نخواهی ما ند ن
آحاد والوف جمله زبون خواهد شد
                   **
عریان شدی آنقدر که آ فا ق بد ید
عیا ن شدی آنقد ر که آ فا ق بد ید
د ر راه فنـاه شعـلۀ گــرم آهـنگـی
خلقان شدی آنقد ر که آ فا ق بد ید
                    **
بر مرد م بی گناه بغیـراز مرد ن
ممکن نبود جا ن بسلا مت برد ن
چندان مکن بیدادکه پشیمان شوی
شرمسا ر جهان ازین گهُ خوردن
                    **
د ر شیشۀ خود حقیقت سنگ ببین
درشسشۀ خودپایان این جنگ ببین
آ نکس که شعـور آ ئینـه او گرد د
بر نقش زلینسکی خـر سنگ ببین
                    **
درخوان دهـر هرکه جا ئی دارد
نـا ن ونمکـی و نـوا ئــی دا رد
مشکن د ل مظلـوم زبیـداد وستم
کــو ظلــم شکــن صد ا ئی دارد
                    **
ازجهل وغرورو فضولی بگذ ر
از راه ستمگری وجهولی بگذ ر
ای نقـش قـد م زیـر پا لـه شوی
ازجهل مرکب ، به قبولی بگذ ر
                  **
مزد ور ستمگـر جها نی نا مرد
مشهور جهان پر نشا نی نا مرد
حق پنهان نیست تا کنی پیدا یش
شـرمنــدۀ د ور زما نــی نا مرد
                   **
بی جنگ فلسطین بمدعا ئی نرسد
از بی وطنی ها به ما وا ئی نرسد
بی جنگ وا یثا روفـد ا کا ری ها
این خلق ستمکش به د وائی نرسد 
                     **
باخلق سراسرجها ن چه خواهی کردن
با ظلم نها ن وعیا ن چه خواهی کردن
با زورامریکا گرفتی هـمه جا – گیرم
همـه ازتو شد به آن چه خواهی کردن
                     **
زین جنگ که خلاص شدی یعنی چه ؟
زین ننـگ که خلاص شدی یعنی چه ؟
بیــدا د خلق زد ست تـو حـرف عـیا ن
زین چنگ که خلاص شدی یعنی چه ؟
                      **
هـرگــز کسـی از ا مریکا بهــره نبـرد
هرکس که د وست شد ازغصه فسرد
ای کــرده تـرا فسـون هستـی تحمـیـق
از زلینسکی آموز کا ین زهـر بخورد
                      **
افـتـا د ن طشت تو ا ز با م فـلک
رسوای جهان گشتی نا کا م فلک
تاکی زهوس پری از شاخ بشاخ
بر خاک ندامت است ا نجام فلک
                     **
فـریا د که د کا ن ستم وا کردی
جهـا ن به ا بلهــی سود ا کردی
درعالم خجلت چوعرق می تازی
ازغروروجهل خویش رسواکردی
                     **
از نفی فلسطین ا ثبا ت نشوی
برهفت اقلیم هرچند که د وی
آنجا که توئی هم جای تونیست
درمحکمۀ خلق هرجاکه روی
                    **
ای کرده ترامست غروراستعمار
ای کرده ترا مست فجوراستعمار
تا بیرحما نه برزمینت نـزد ست
برگرد زد وستـی فخوراستعمار
                    **
این کروفرت فسا نۀ زودگذراست
پا یا ن کا رها بسـی پرخطر است
گر کنه حدیث کفر ود ین دریا بی
این کشت جُها ل بیقین بی ثمراست
                     **
سلاح فـروش غـرق نیـرنگ بود
برشیشۀ خلق همیشکی سنگ بود
کوک ا ست سا ز تجا ران سلاح
اند یشۀ شان همیشه بر جنگ بود
                      **
ای خانه خراب بهرتوآرام کجاست
این راه که میروی ا نجا م کجاست 
پیوستـه بـزور غـیـر آ تش فگـنــی
زین هرزه دوی تورا مرام کجاست
                      **
ای هـرزه تلا ش رنج بیهـوده مبـر
سود است هرجا که گردی ز ضرر 
ا مـروز که هست تـو نیستـی است
بر کلبۀ خلـق خویش میـنـداز شرر
                      **
هشدار که از کرده پشیمان نشوی
بازار غرور خود فروشان نشوی
از حال زلینسکی ها عبرت بگیر
رسـوای جهــا ن بمـیــدان نشوی
                       **
کـو عـلـم چه فـن جنـون میکا ری
بیـدا د وستم زحد فــزون میکاری
با کشتـن مظلــوم ارجمـنـد نشوی
بیـدا د گرا ببیـن فسـون میکاری
                     **
بربا دی توو نسل مـن مـی با شد
این نسل کشـی قطعـن می با شد
بی من تووبی تومن نیست صواب
با حذف خطا جهان ختن می باشد
                     **
پا ک سا زی نسل ونسل کشــی
باید گذ ریم ازین جنایت جوشی
بگذارکه خلق ها بمانند شا داب
حیف است توومن بجنایت کوشی 
                   **
بی کینه وجنگ حیات مقدورباشد
ازرمز حیات شا دی منظور باشد
با ز آ  زمجا زات جمعـی گذ ریم
آهنگ چنین ا ند یشه سُرُور باشد
                     **
خلق ها نکشیم بهر ا ربا ب ستم
در غندی خیر نشستگان بی غم
ماوتوبه کشتارهمدیگرمصروف
در کیسۀ شا ن سود بریزیم پبهم
                    ****
                      **
20/11/2023
کابلی

                

                                    
 


اخبار روز

15 حوت 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان