صدای مشترک برای مبارزۀ مشترک

همبستگی ملی با زنان افغانستان برای مبارزه بر علیۀ خشونت
به مناسبت دومین سالروز جنایت قتل فرخنده
دومین سالروز جنایت قتل فرخنده در زمانی فرا میرسد که به اثر تلاش های پیگیر فعالان و نهاد مدافع حقوق زن و جامعۀ مدنی، یک تعداد از عاملان این جنایت هولناک محاکمه و محکوم به مجازات هایی شده اند.

و اما، تا هنوز هم برنامه های مشخص برای شناسایی و برچیدن زمینه ها و بروز عوامل این فاجعه و جنایات مشابه دیگر تدوین و به اجرا گذاشته نشده است. در نتیجه موارد خشونت در برابر زنان افغان هنوز هم قوس صعودی را می پیماید.
اهداف فراخوان کانون هماهنگی زنان افغانستان در مورد سالروز فاجعهٔ‌ ۲۸ حوت ۱۳۹۳ (مطابق به ۱۹ مارچ ۲۰۱۵) در میز مدور کانون در سال 2017 با حضور نماینده گان نزدیک به هفتاد نهاد زنان، مدافعان حقوق زن و حلقات فعالان سرشناس حقوق زنان باز هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. میز مدور باصدور پیام مشترک، از جمله بر اهمیت برگزاری سالروز فاجعه زجرکشی علنی و جمعی فرخنده ، برای حساس ساختن و حساس نگهداشتن وجدان اجتماعی در برابر هرگونه خشونت تاکید ورزید. این پیام نه تنها نهادها و فعالان حقوق زنان را برای گسترش و تعمیق همبستگی و همکاری جهت دستیابی به اهداف مشترک دعوت نموده است و اما همچنان از مردان افغان درخواست نمود تا همراه و همصدا‌ با زنان، دین و مکلفیت انسانی، افغانی و ایمانی خود را در برابر زنان افغانستان ایفا نمایند.
پیام میز مدور در کنار این درخواست از حکومت، قوهٔ‌ قضاییه و پارلمان افغانستان مطالبه نموده است تا مکلفیت های خود را در مورد پاسبانی از حقوق قانونی شهروندان و به خصوص زنان جدی گرفته و گزارش اجراآت شان را درين مورد به زنان و همهٔ مردم كشور ارايه كنند.
در ارتباط به یکی از اهداف فراخوان برای انتخاب نامی که بتوان سالروز زجر کشی جمعی فرخنده را با آن مسما نمود، متکی بر پیام فراخوان، پیام مشترک و مباحثات بعدی، میتوان گفت که روحیۀ عمومی خواهان " همبستگی ملی با زنان افغانستان به هدف مبارزه علیۀ خشونت " است. 
کانون هماهنگی زنان افغانستان بر این باور است که شناسایی و برچیدن زمینه ها و عوامل بروز فاجعهٔ زجر کشی جمعی و علنی فرخنده یک امر مبرم برای نفی اجتماعی خشونت و افراطگرایی است. به همین جهت است کانون امیدوار است تا پیشنهاد مبدل ساختن این روز به روز " همبستگی ملی با زنان افغانستان برای مبارزه بر علیۀ خشونت " بتواند مورد توجه و پشتیبانی همه گانی قرار گرفته و زمینه ساز ایجاد پل استوار پیوند و همکاری برای مبارزه به خاطر دستیابی به اهداف مشترک گردد.
کانون هماهنگی زنان افغانستان با سپاس از همه نهاد ها و شخصیت های مستقل مدافع حقوق زن و هر هموطن به خاطر پیگیری جریان فراخوان، پیام مشترک و پشتیبانی شان آرزومند است تا با گسترش و تعمیق این همبستگی و همکاری بتواند در تحقق این اهداف، سهم خویش را ادا نماید. 
روان فرخنده و فرخنده ها ، انگیزه ها ، تبسم ها و رخشانه ها شاد و همبستگی ملی ما در مبارزه بر علیۀ خشونت استوار و پیگیر باد