وقایع افغانستان از 2001 تا 2014 میلادی، بخش 87

فاجعه ای که در سوریه آفریده شد                             
چون هرآنچه درشرق میانه و اطراف افغانستان میگذرد، مستقیماً به هستی و سرنوشت ملی مردم افغانستان نه تنها ارتباط می گیرد، بلکه به اوضاع جاری
کشورما شکل میدهد،

بنابرآن، نمیشود از توجه به اوضاع جاری درسوریه و عراق که به وسیلۀ گروه تروریستی " داعش " بگونۀ خونباری متشنج گردیده است، انصراف جُست. پس، اینک بگونۀ فشرده به این بخش ازمنطقه نیز می پردازیم:                                                                                  
باید درهمین بخش، بگونۀ مشرح ترتذکر دهم که آتش ِخیزشهای مسلحانۀ کشورهای شرقِ میانه که ازچهارسال قبل(سال 2010م) به تحریک و تمهید ِخاصِ ابرقدرتِ امریکا وانگلیس و باساس برنامۀ ستراتژیکِ آنها بنام " شرق میانۀ بزرگ " آغاز گردید و ازطرفِ کشورهای اردن، عربستان سعودی، قطر، امارات متحدۀ عربی، ترکیه واسراییل پشتیبانی شد، پس ازتونس، مصر، لیبی، بحرین و یمن، چنانکه دربالا گفته آمد، جامعۀ سوریه را نیز مشتعل نمود. دراین آتش افروزی وضدیت با رژیم جمهوری بشاراسد، علاوه ازکشورهای امریکا و انگلستان، چندین کشورِ خاورِ میانه وطبعاً برخی ازکشورهای اروپایی دست داشتند. جالب خواهد بود اگرتذکرداده شود که دراین شب و روز، مردمِ جهان شاهدِ بکاربُرد ِسیاستِ آشکارِدو پهلوی کاخ سفید دربرابرِ " تروریسم " هستند. مثلاً، درسوریه، یک شب درمیان، سازمان های بنیاد گرای اسلامی و تروریستی بنام " جبهۀ النصره " ، " ارتش ِآزاد سوریه " ، " ائتلاف ِمخالفانِ سوری" ، " جبهۀ اسلامی "، " جنبشِ اسلامی احرارِ شام " ، " ارتشِ اسلام "، " تیپِ توحید "، " تیپ صفورشام " ، " لشکر حق "،  " القاعده"، " گروه داعش " یا دولت اسلامی عراق و شام، " آزاده گان شام" وامثالهم، یکی پی دیگرعرض اندام میکند که با معامله و ائتلافهای مخفی و علنی و با تمویل و حمایت های رژیم های ارتجاعی منطقه، بخصوص عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحدۀ عربی و اسراییل و با برخورداری ازپیشرفته ترین سلاح های جنگی و روشهای تخریبی و انفجاری، علیه رژیم برسرِاقتدار و مردم بیگناه آن کشورمی جنگند و دربرابرهرمانعی، با بیرحمانه ترین سلوک تعصباتی برخورد مینمایند. چنانکه اسناد و شواهدِ تصویری ورسانه یی، براه اندازی روشهای تعصب آمیزِسلفیسم، وهابیسم وسایرپیشآمد های زشتِ ضد زن، ضد دموکراسی، ضد کتاب و معارف، ضد علم و هنر، ضد اهل تشیع وهمچنان سربُریدن های نوع طالبی و القاعده یی، جگرِدشمن را خوردن، مثله کردن، جهاد جنسی وشهوانی را به راه انداختن، فروش علنی زنان، کودکان و دوشیزه گانِ اسیرشده درملاعام و امثالهم درقلمروعراق وسوریه را به نمایش میگذاشتند(وتاهنوزهم میگذارند)، آمارمنتشرشدۀ رسمی ازسوی منابعِ مؤثق (تادوسال قبل) حاکی ازمرگِ بیشترازیکصد وپنجاه تا دوصد هزارنفر، جراحت ده ها هزاروآواره گی همین حدود ازشهروندانِ سوریه به کشورهای مجاوربود. انتشارِصحنه های کشتارکتله وی جوانان که با  بیرحمانه ترین شکلِ آن توسط ِافرادِ مسلح و نقاب پوشِ " داعش " درمناطقِ متصرفه و همچنان قمچین زدن، زنده به گورکردن، زنده به آتش افگندن، قطع کردن سر ازبدن و ده ها نوع تعذیب و مجازاتِ دیگر مو بربدن ِهر بیننده راست مینمود ( ومی نماید)، از زمرۀ وحشیانه ترین اعمال و اندیشه های بشری را بصورت وقیحانۀ آن به نمایش میگذارد.
یکی ازدلایلِ عمدۀ دخالتهای پیدا و پنهان ایالات متحده و کشورهای غربی درخاورمیانه و باز، در سوریه این بود که علاوه از آنکه این کشورِ عربی، روابط گسترده و دوستانه ای با رژیم جمهوری اسلامی ایران، روسیه و حزب الله درلبنان داشت، طبق محاسبۀ جهانِ غرب، هنوزهم تهدیدی برای موجودیتِ اسراییل درخاورِمیانه تلقی میشد. چنانکه تا دیروز، ازنگاهِ سیاستِ جهانی امریکا و انگلیس، عراق به رهبری صدام حسین، علیه اسراییل تهدید به شمارمیرفت. بنابرآن، ایالات متحده میخواست با براه اندازی جنگ و نا امنی و تداومِ بحران درآن کشور، بازوی نظامی و اقتصادی سوریه را ببرد، کارد را تا مغز استخوان باشنده های آن سرزمین برساند و پس ازآن، با پا درمیانی " دلسوزانه " ، یک رژیم مطیع، دلخواه و دوست ِاسراییل را در آن کشور روی صحنه آورده ازمنابع طبیعی وسایر غنامندی های این کشورباستانی سود بَرَد.
کاخ سفید و متحدانِ آن درهمین شب و روز، ازهیچ نوع تبلیغات رسانه یی علیه رژیم بشاراسد، پشتیبانی ازمخالفانِ مسلحِ او، ارسالِ انبارهای سلاح بخاکِ سوریه، اخطاردادن ها به رژیم اسد، بهانه جویی ها و سایرِ مداخلات ِآشکاردریغ نمی ورزید. بعبارۀ دیگر، ایالات متحدۀ امریکا، درعین حالیکه شعارِ" مبارزه علیه تروریسم " را درافغانستان بلند میکرد، ازتروریستهای شناخته شدۀ دیگر درسوریه، لیبی و سایرِنقاطِ جهان حمایت های همه جانبه بعمل می آورد. چنانکه بسیج جنگجویانِ مزدور و ارسالِ کمُکهای مالی و تسلیحاتی برای مخالفانِ رییس جمهور سوریه را ازانظار و افکار عامۀ جهان پنهان هم نمیکردند.
" گاریکای چنگو" دانشمند و پژوهشگر دانشگاه هاروارد ایالات متحدۀ امریکا درنشریۀ " گلوب ان ریسرچ" مؤرخ 19 سپتمبر 2014م نوشت : " داعش درست مانند القاعده، وسیلۀ دهشت گستری "ساخت امریکا " است که به منظور نفاق اندازی و حکمروایی بر منابع غنی نفت شرق میانه و مقابله با نفوذ روز افزون ایران در منطقه طراحی شده است. این حقیقت که ایالات متحده تاریخچۀ طولانی و سوزان پشتیبانی و جانبداری از گروه های تروریستی و دهشت افگن دارد، فقط برای کسانی تعجب آور خواهد که اخبار را تعقیب میکنند ، اما از تاریخ غافل اند. "
همین محقق و دانشمند علاوه نمود : " درطی سالهای 1970 سیا از اخوان المسلمین مصر بمثابۀ سدی برای خنثی سازی گسترش نفوذ شوروی و نیز برای مانع شدن گسترش ایدئولوژی مارکسیستی درمیان توده های عرب کار میگرفت ... و ازگروه  تروریستی جماعت اسلامی پاکستان علیه ذولفقارعلی بوتو پشتیبانی مینمود و آخرین ( اما نه کمترین ) نمونه درین میان، القاعده است . "
" پایگاه عکس و خبر" جمهوری اسلامی ایران به نقل ازروزنامۀ واشنگتن پُست نوشت که " امریکا قصد دارد تیم های جنگجوی دیگر به پایگاه های مخفی درارُدن اعزام کرده و تعداد " شورشیانِ میانه رو" درامورِ سیاسی را که ازسوی (سی آی ای) آموزش و تسلیحات دریافت میکنند، دوبرابرنمایند تا با زندۀ این جنگ نباشند..."  تحلیلگران ِاستخباراتی امریکا براین باورند که برای بیش از 20000 تن تا کنون آموزش داده اند تا با حامیانِ دولت بشار اسد وارد جنگ شوند. . . روزنامۀ واشنگتن پُست ازقول ِبرخی کهنه کاران ِسی آی ای نوشت که " آموزشها از طریق تیم های کوچکی ازماموران ِقطعات ِ فعالیتهای ویژۀ سی آی ای فراهم میشود. همچنین، شورشیانی ازدولت اسلامی عراق، سوریه و جبهۀ النصره که تجربۀ جنگ درعراق دارند نیز ازآموزش گیرنده گان هستند. دوره های آموزشی، چهار تا شش ماهه است . "
درماه های اخیر بود که افشاگردید مقام های پاکستانی، مسلماً به دستورِ مقام های امریکایی، تعداد زیادی ازطالبان ِمسلح و سایرِ عناصرِ تروریستی را ازپاکستان به خاکِ سوریه انتقال داده اند تا درکنارِ سایرِتشکلاتِ تروریستی، علیه حکومتِ بشاراسد بجنگند. چنانکه پس ازمدتی، خبرگزاری دانشجویانِ ایران " ایسنا "  بتاریخ هشتم ِماه نوامبر2013م گزارش داد که " دولت پاکستان، اجسادِ بیش ازسیصد عضو طالبان را که در درگیری های داخلی سوریه کشته شده بودند؛ تحویل گرفت "  همین خبر گزاری از قولِ یک مقام ِبلند پایۀ پاکستانی اضافه نمود که مجموعِ کشته شده ها عبارت از سه صد و سی و شش تن میباشد. البته این اقدام ِمقام های پاکستانی، تازه گی هم نداشت؛ زیرا آنها ازسالیانِ درازاست که پرورشِ تروریستها وارسالِ آنان به کشورهای دیگررا بعنوانِ تجارتِ پُردرآمد ودهشت افزایی بین المللی پذیرفته اند. چنانکه درسالهای جهادِ مردم افغانستان برضدِ قشون شوروی دیروز نیز" مجاهدین ِ" مربوط به " تنظیم " های اسلامی را دربدلِ پول و به دستورِ امریکا، انگلیس و عربستان سعودی، به چچن، یوگوسلاویا، عراق، آسیای میانه و سایرِ نقاطِ مورد نظرِجهان میفرستادند.
(ادامه دارد )