قابل توجه فامیل های شهداء و مصدومین جنایات علیه بشریت در افغانستان

محکمه جزائی بین المللی، متعاقب پیشنهاد خانم فاتوبنسودا څارنوال این محکمه مبنی برآغاز تعقیب جزائی جرایم جنگی و جنایات ضد بشری ارتکابی در دورهٔ  فوق الذکر، ارزیابی مقدماتی را در ماه دسمبر ۲۰۱۷ آغاز نموده و

په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون
فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قابل توجه فامیل های شهداء و مصدومین جنایات علیه بشریت در افغانستان
پیرامون ارزیابی مقدماتی جنایات  ارتکابی از اول ماه می ۲۰۰۳ تا امروز 

۱۵ جنوری ۲۰۱۸

محکمه جزائی بین المللی، متعاقب پیشنهاد خانم فاتوبنسودا څارنوال این محکمه مبنی برآغاز تعقیب جزائی جرایم جنگی و جنایات ضد بشری ارتکابی در دورهٔ  فوق الذکر، ارزیابی مقدماتی را در ماه دسمبر ۲۰۱۷ آغاز نموده و این ارزیابی الی اخیر ماه جنوری ادامه خواهد داشت. طی این دورهٔ (الی اخیر ماه جنوری ۲۰۱۸) قربانیان و سازمانهای مدافع حقوق شان میتوانند “فورمه عرض اظهارات متضررین وقربانیان” را که ازوبسایت محکمۀ جزائی بین المللی 
www.icc-cpi.int/afghanistan
داونلود شده میتواند، خانه پُری نمایند و بعد از درج هویت خویش و شرح مختصر جرم ومعرفی متهم آن، در رابطه به محاکمهٔ آن متهم توسط محکمهٔ جزائی بین المللی  عرض شان را ابراز نمایند. با وجود اینکه خانه پُری فورمۀ متذکره مستلزم دقت زیاد می باشد، اما وقت زیاد را دربرنمی گیرد.از جانب دیگر خانه پُری و ارائۀ فورمۀ درخواست، جهت تأمین عدالت برای سایر قربانیان جنایات ضد بشری ارتکاب یافته در افغانستان  حایز اهمیت به سزا میباشد، چه محتوای فورمه های تقدیم شده، برای قضاتی که در رابطه با آغاز یا عدم آغازتعقیب جزائی متهمین در افغانستان تصمیم خواهند گرفت، نقش تعین کننده دارد. برای ما افغانها که در داخل کشور خویش بنا به مسلط بودن فرهنگ معافیت از دسترسی به عدالت محروم هستیم، گشایش یک روزنهٔ کوچک عدالت از طریق محکمهٔ  جزائی بین المللی یک چانس تاریخی میباشد وما قربانیان باید حین خانه پُری فورمه های در خواستی کمال واقع بینی و صحت معلومات، در فورمه ها را در نظر بگیریم و نیز نباید به خانه پُری نمودن فورمه ها بی میلی نشان داده واین چانس بزرگ  را از دست بدهیم. 
محکمه جزائی بین المللی جهت خانه پُری فورمه ها و ارائۀ آنها، ، رهنمود تحریری تهیه نموده که به زبانهای انگلیسی، پشتو، دری وعربی در وبسایت فوق الذکر قابل دسترسی میباشد.  این رهنمود، رهنمائی هریک از ۱۲ سوال مندرج در “فورمه عرض اظهارات متضررین و قربانیان” را جداگانه تشریح نموده است و جائی برای سوء تفاهم باقی نگذاشته است. علاوتأ خود “فورمه عرض اظهارات متضررین و قربانیان” نیز بر علاوهٔ زبان انگلیسی به زبانهای دری، پشتو وعربی نیز در وبسایت مذکورموجود و به آسانی قابل داونلود میباشند. محکمه با در نظرداشت مشکل بیسوادی در افغانستان این امکان را نیز بوجود آورده است تا یکی از اقارب و یا یک سازمان مدنی به نمایندگی از یک یا چند قربانی “فورمه عرض اظهارات متضررین وقربانیان” را خانه پُری وارسال نماید.  فورمه های خانه پُری شدۀ قربانیان بصورت مستقیم  خود متضرر و یا  از طریق یک دوست یا سازمان نمایندهٔ شان ارسال شده می تواند.
باید به  تمام متضرران و فامیل های قربانیان خاطر نشان نمود که کمیتۀ حقوق بشر فارو و برخی از سازمان های حقوق بشری دیگر افغانی از محکمۀ جزائی بین المللی به صورت تحریری تقاضا نموده اند تا میعاد ارزیابی مقدماتی را برای مدت بیشتر از اخیر ماه جنوری تمدید نمایند، اگر این مدت تمدید گردید، فارو طی یادداشت جداگانۀ رسانه یی، به اطلاع آنان خواهند رسانید.   
کمیتهٔ حقوق بشر فارو بدین نظر است که  فامیل های شهداء و متضرران جنایات جنگی و سایر جنایات علیه بشریت افغانستان مقیم اروپا، باید درین زمینه نقش فعال ایفا نمایند و با تکمیل و فرستادن فورمه های مورد بحث، به محکمه  جزائی بین المللی، گامی در راه عدالتخواهی برای خود وسایر قربانیان این دوره بردارند. فضای مصئون و جو عدالت پرور اروپا مسؤلیت وجدانی ما را درمقابل سایرقربانیان بزرگترساخته است. 
غرض سهولت برای هموطنان اینک لینک فورمه ها و خطوط رهنمائی در ذیل درج میگردد. هرگاه در باز کردن یکی از لینک های ذیل مشکل داشته باشید، همان لینک را کاپی نموده  در چوکات جستجوی گوگل نصب و جستجوکنید، لینک باز میشود. آدرس ارسال هم در خود فورمه ها و خطوط رهنمائی درج است.
لینک فورمه دری: 
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/Afghanistan/afgh-VPRS-form_DAR
لینک فورمه پشتو:
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/Afghanistan/afgh-VPRS-form_PSH.pdf
لینک های پشتو و دری خطوط رهنمائی:
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/Afghanistan/afgh-VPRS-form-guideline_DAR.pdf 
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/Afghanistan/afgh-VPRS-form-guideline_PSH.pdf 

کمیتهٔ حقوق بشر فارو