بررسی وقایع افغانستان از۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ میلادی (بخش ۱۰2)

موجودیت بانکها درافغانستان
درهمینجا بیجا نخواهد بود ازمجموع بانکهای افغانستان (ازروزتأسیس تا امروز) و تحولاتِ وارده درامورِ بانکی پس از سال ۲۰۰۱ میلادی و تعداد بانکهای تأسیس شده در افغانستان را درج نماییم 

نام بانک های دولتی و سال تأسیس آنها
بانک ملی افغان                                       (۱۹۳۳م)   ۱۳۱۱خورشیدی 
 دافغانستان بانک یا بانک مرکزی افغانستان        (۱۹۳۴م)۱۳۱۳ خورشیدی  
پشتنی تجارتی بانک                                     (۱۹۵۴م)  ۱۳۳۳خورشیدی 
بانک رهنی وتعمیراتی                                 (۱۹۴۷م )۱۳۲۶خورشیدی 
بانک انکشاف زراعتی                                (۱۹۵۴م)    ۱۳۳۳خورشیدی 
بانک انکشاف صنعتی                                  (۱۹۵۶م)۱۳۳۵خورشیدی


بانک انکشاف صادرات                                  (۱۹۷۶م)۱۳۵۵خورشیدی
بانکهای خصوصی                                     سال تأسیس
بانک بین المللی افغانستان ...............                    ۲۰۰۴ م
افغان یونایتد بانک  .......................                    ۲۰۰۷م
آرین بانک  .................................                   ۲۰۰۴م
عزیزی بانک ...............................                   ۲۰۰۶م
باختر بانک .................................                   ۲۰۰۹م
غضنفر بانک ...............................                  ۲۰۰۹م
نیوکابل بانک  ..............................                  ۲۰۱۱م
میوند بانک .................................                  ۲۰۰۸م
کابل بانک ..................................                  ۲۰۰۴م 
بانک تجارتی انصاری ...............        (۱۳۸۵خورشیدی)۲۰۰۶م 
بانکهای خارجی 
بانک الفلاح  ..........................................................       ۲۰۰۵م 
حبیب بانک  ...........................................................       ۲۰۰۴م
بانک ملی پاکستان   ..................................................       ۲۰۰۳م
پنجاب نشنل بانک         ..............................................  ۲۰۰۴م 
ستندرد چارتر بانک     ...............................................   ۲۰۰۳م 
بانک قرضه های کوچک (The First Micro Finance Bank)   ۲۰۰۴م
بَرک بانک افغانستان(Brac Afghanistan Bank)                  ۲۰۰۰م
بانک همکاریهای مالی بین المللی (International Finance Cooperation)     ....
(ادامه دارد )