ائتلاف برای سقوط یا نمائیش قدرت !

                                                               بخش  ۲
وقتی پیلوت یک طیاره از بلند گویی اعلام داشت که توجه ، توجه ! طیاره حامل ما از کنترول بیرون شده است لطفأ مراقب باشید ! شنیدن این پیام  ، همه مسافران  طیاره را نگران ساخته بود

اما يكي از این مسافرین  بدون نگرانی و تشویش  نان مي خورد. ازاو پرسيدند، توچرا نگران نيستي؟ جواب داد؛ به من چه مگر هواپيما مال بابايم هست  كه ناراحت باشم ؟ !!
 
آنگاه که قصد داشتم مطلبی را زیر نام بازگشت یک پهلوان برشته تحریردرآورم سناریویی حضور یکی از بزرگترین پهلوانان در فرآیند مشروعیت بخشی چندین دهه از تاریخ خونین سیاسی افغانستان را بصورت دقیق و همه جانبه مورد بررسی قرار دهم واکنون نیز بر این عهد خود پایبندم اما چنانچه قبلأ نیز اشاره نموده بودم این پهلوان که همیشه در نقش چوپان مقتدر در امر پرورش  گله های انسانی ظاهر شده است و در بدل مواجب ناچیزو اندکی تناب های معیوب مشروعیت را با حضور مقتدرانه خود هچون چوپانی که گله های انسانی را در بازار مکاره ء سیاسی به معامله میگذارد استحکام می بخشد و دریک شب نسبتأ بارانی شهر تاریخی انقره اذناب معامله گر معلوم الحالی که همیشه  دوستی ها وعداوت ها را با قاشق های زر و زور اندازه گیری می نمایند گردهم آمدند
 
 و برای فروکش کردن عطش قدرت خواهی یک شرکت سهامی بنام ائتلاف ملی برای نجات افغانستان را پایه گذاری نمودند . جای تعجب آنجا و آنگاه بود که یکی از ستون مقتدر این شرکت" سیأ "سی فقط همین چندی قبل در پاسخ به خبرنگار یکی از رسانه های خارجی در باره ء فضائل وعملکرد های پهلوان عبدالرشید خان دوستم که بدون شک از جمله رجال بزرگ این ائتلاف تازه تشکیل شده به حساب می آید با ادبیات دیگری و در حال وهوای دیگری  اینگونه  بیان داشته بود 
https://www.youtube.com/watch?v=jYReFw6D6Jo
 چنانچه قبلأ تصورمی شد و آخیرأ نیزبه کرات مشاهده شده است که به دلیل فقدان مشروعیت یک نظام عادلانه ای که با سنت ها وویژه گی های افغانستان انطباق داشته باشد بدنه ء اصلی نظام فروپاشید وبدون آنکه پارامترهای اختلاف فکری با مخالفان " سیأ "سی و ایدئولوژیکی خویش  را مورد محاسبه قرار دهند وآن اختلاف های موجه ویا نا مواجه به مثابه معیار هرگونه همبستگی ها ی تشکیلاتی پنداشته می شد ،
https://www.youtube.com/watch?v=9QuHu66l9B8&index=41&list=PL6W8XKNQjOWcVKrJ_vD9_7Q_K9StPNN6c&t=1s
شگفت انگیزاست حالأ کار عده ای از مغازه دارانی که بنام دین دکان و مغازه باز نموده اند  و حتی شبه روشنفکرانی که شجرة النسب خویش را با اکابرو بزرگان این سرزمین پینه میزنند ودر روز گاری نه چندان دور شخص اول حکومت وحدت ملی افغانستان را فرد مناسب برای رهبریی و زعامت کشوری چون افغانستان تشخیص نموده بود
https://www.youtube.com/watch?v=gThRFIAPgYc
 و از عموم مردم خواسته بود تا در این برهه حساس کشورافغانستان  رأی خویش را به صندوق محمد اشرف غنی احمدزی واریز نمایند . البته بصورت طبیعی در ذهن تمامی  کسانی که دانیسته و نادانیسته بر عقب این شبه روشنفکر بیروتی و داماد خانقاه شریفه قادریه اقتدأ بسته بودند این پرسش بوجود می آید که چطور شد این به اصطلاح روشنفکر و "سیأ "ست مدارخانقائی  نتوانیسته با تمامی معجزاتی که در خانقاه شریف به نمائیش گذشته میشوند مسیر باد قدرت و ثروت را تشخیص کند؟ 
 
مسخره ترین حرفی که جناب داماد خانقاه قادریه شریف در باره وضع عمومی جامعه که طی هفده سال حاکمیت آقای کرزی و اشرف خان غنی ایراد فرمود همانا بهتر دانیستن سال های اول حاکمیت آقای حامد کرزی بوده که هیچگونه کمی و کاستی نداشته است اما چه کسی نه میداند که نخستین خشت این نظام ازهمان تدویر کنفرانس تاریخی بن کج مانده شده است و این نظام اقتصادی مصرفی که به قول داماد خانقاه شریف این اقتصاد به کمک های خارجی استواربود ، طبیعی است که اعطای کمک های خارجی بویژه در عصر کنونی چگونه برروح و روان انسان معاصر تأثیر ناگواری را بر جامی ماند ؟ 
                  هم سنگر ها خدا حافظ !
 
در حد مجالی که امروزداریم تنها می خواهیم به یک  دیگری ازصدهامهره ء این ائتلاف اشاره کنیم . شاخصه ء مهم این برادر عزیز ما  این است که کما فی السابق " خروس نا به هنگام " تشریف دارد یعنی درست آنگاه که احساسات رقیقه ء ما به یک مختصر آرامش و آسائیشی نیاز دارد قوه ء ناطقه اش به کار می افتد و با حرفی ، وعده و قراری ، سخنی ، که مانند توپ پرتاب میکند  چرت صاحب مانده بسیاری از ما را پاره میکند . همین شاه غلام ضیأ خان بلا نسبت مسعود از همان روزی که از آب ذلال تملق را تنها نوشیده است بلکه قطراتی از آن را بر سبیل های تازه برآمده اش نیز میرساند  با وجود شایعات متواتره که اخبار آن همچنین بفهمی نه فهمی تا حدودی به جرائد هم درز کرده و در صفحات آنها به حروف درشت نوشته  شده که این برادر معذرت مادرزادی داشته است و با هرکسی که دعوایش می شود با لحن معذرت خواهانه بر سر قضیه مورد نظر می پردازد . 
https://www.youtube.com/watch?v=g9TGviMe-Ws
پیش از این در بازار آشفته نسل حاضر از طرز تهیه سالادی از روشنفکران و مجاهدان و دلالانی  سخن گفتیم که تا هوای آسمان سیاست کمی بهاری شد از خواب زمستانی عافیت گویان برخاستند و ائتلاف ملی نجات افغانستان را درست کردند ....