آنچه ازسرگذشت شُد سرگذشت!

مردی که به لافوکی مشهوربود مي گفت من با يكي ازسياستمداران برجسته مذاكره نموده  واونیز به من سفارش مهمي كرده است. پرسيدند چه سفارشي؟! گفت؛ يك روز بيرون اتاق جلسه ايستاده بودم كه آن سياستمدار معروف مرا ديد

و با دو لب خودش به من گفت؛ برو گمشو مردكه! ديگه اينجا پيدات نشه! 
 
در این هنگامیکه ازمیهن آبائی و پدری ام هرلحظه  جنازه ها واجساد تیرباران شده ای از نزدیک ترین یاران حیاتم بردروازه ای ازامید یک ملت آویزان میکنند وهرلحظه شاهد تیربــــاران مظـلومـــانـــــه بی گناهان ام که به جرم بی گناهی درمساجد وعبادتگاه ها به دارکشیده می شوند و محاکمه صحرایی می گردند .!! درچنین مؤقیعتی در برج عاج بی تفاؤتی نشستن و به چیزی غیراز یاد یاران پرداختن آیا خیانت نیست ؟ اما ما در شرائطی زندگی میکنیم که نه میتوان آرام نشست و بی تفاؤت بود . 
https://www.youtube.com/watch?v=YaXK7wWn1UE
ما باور کامل داریم و درهر پله ای از زندگی که با یاد ارواح مطهر شهیدان  نفس میکشیم یاد  شهدای ارجمند تاریخ ما و همه مبارزین راستین راه عدالت و آزادی را به مبارزه بی آمان و مسالمت آمیز دعوت میدهند واین دعوت توشه ء راه مبارزه ما محسوب می شود . روح همه شهدأ بویژه شهید راه صلح وعدالت دکتر سید علیشاه موسوی یارمبارزه و جهاد عادلانه انسانی و اسلامی ما گرامی باد . 
 تسلسل مهره ها درسیاست !
این که از قدیم گفته اند « حرف مرد یکی است » هم از روی تجربه گفته اند و هم از روی حکمت :
https://www.youtube.com/watch?v=xg3BypsBtOk&feature=youtu.be
ظاهرأ این متولی سابق روضه شریف حواسش خیلی به قول  ایرانی ها پرت است و نه میداند و شاید هم فراموش کرده است که فقط چند ماه مختصرو زود گذر در حق همین پهلوان عبدالرشید خان مشهور به پهلوان گلیم جمع چه فرموده بود؟ اما هیچکسی نه میداند که چرا متولی سابق روضه شریف با گرائیش ۳۸۰ درجه تغییرموضع داد وامروزازوی به عنوان یک قهرمان استقبال می کنند.؟ اما وقتی پهلوان دوستم بر منبر خطابه قرار گرفت و با ادبیات نهایت  ساده گفت : 
 https://www.youtube.com/watch?v=kNS7VlEDWDk&feature=youtu.be
باید از ملت یاد می گرفت و حال هم از ملت یاد بگیرند ، وحدت ، همبستگی نتیجه ا ش را کل افغانستان هم دید ، جهان هم دید وا( مردم به پا خاسته در شمال )  یک شعار داشت دوستم بیاید و یک شعار داشت ، نظام الدین قیصاری رها شود . نی باز سازی می گفت ، نه برق می گفت ، نه دیگه چیز می گفت این می دو گپ داشت .!این گپ شان منطقی بود و اینرا باید ما گوش می گرفتیم باید که امروز آمدیم در کنار شان هستیم باید در کنار شان می بودیم . هرچند مخاطب اصلی این سخنان به ظاهر ساده اما نهایت معنا دار تیم ارگ برهبریی جناب اشرف خان غنی بود اما برای متولی سابق روضه شریف نیز عبرت آوربود . زیرا زمانی همین متولی در یک ضیافت مجللی که بخاطر قدردانی از وی در یکی از هوتل های کابل برگزار شده بود بدون آنکه پرسش کننده معینی داشته باشد بصورت واضیح فرموده بود :
https://www.youtube.com/watch?v=1GCpF5MOmgI
شما به وضاحت می بینید که آقای عطا محمد نور والی سابق بلخ از معامله اش با ارگ بویژه محمد اشرف غنی رئیس حکومت وحدت ملی افغانستان با ارائیه و قرئت طویلی از خواسته هایش که چنان وانمود می شد گویا با داروغه خانقاه ارگ کشور تاریخی افغانستان را به صورت میراث ترکه میکند میگوید : «۳۰ سفارت دفعتأ به ما  ، ۳۰ تا معینیت دفعتأ به ما ، وتعدادی ریأست های مستقل به شمول ارگان های محل وچه ، ده الا پانزده ولایت به ما ، نصف قنسل گری های دنیا به ما ، از این قبیل چیز ها جناب وزیر صاحب ....پانزده تا سناتور انتصابی به ما ......همه را ( جناب اشرف غنی ) به پیش آمد خوب قبول کرده اند ...
 
هرچند با انتشار این فهرست تهوع آور ، آقای متولی روضه شریف  مجبورگشت که آنرا به عنوان بلند بردن قیمت  شرائط دیگرش مطرح کند اما از آنجائیکه  سیاست کدام مغازه نیست و نه میتوان با این مفهوم معنوی و تاریخی به سبک تجاری برخورد نمود لهذا از نظربسیاری ازکارشناسان علم سیاست بیان و حتی برزبان آوردن خواسته ها و نیازهای ملی یک کشور آنهم با چنین شیوه و اینگونه ترمنولوژی یک امر ناپسندیده تلقی می گردد . واقیعت این است که در کشوری بنام افغانستان از دیر بدینسو قداست مفاهیم از میان رفته است ..