انتخابات

       بنیاد عدالت بشکست و ریخت
خانه ای مافیا   آباد شد
قانون در عهد غنی افلاس کرد
گرک و شغال درجنگل شاد شد

از اخلاق سیاسی مپرسید
دموکراس بند ماکیاول آزاد شد
انتخابات در دستبرد گشته موم
کمشنران مصوون چوفولاد شد

ظلم و دروغ وجعل گشته درجن
عدل فاشست فرارٍ بغداد شد
صعوه و سار را آشیانه بریخت
کی بینم، خراب خانهء صیاد شد

صداقت، شرم و حیا گشته گم
چشم سارق را سرمه فساد شد
بید ماغی دود از دماغم کشید
در کارفاشست بی شرمی بنیاد شد

ساقی کوثر اینجا نتوان دادکرد
میر محفل تابع شداد شد
آسمان تنگی آورد بر بندگان
در زمین بخت بخیل کشاد شد

مهره ها بر راستی قصد داشتند
بر تقلب از بلندی ارشاد ش
وطن را نام نیک در تقدیر نیست
گمره هان در لباس اوتاد شد

طریقت از شریعت گشته بیرون
صوفیان جمله نوکر شیاد شد
 
فروغ از چراغ ما گشته  گم
دفتر فاشیزم  شیطنت انشاد شد

کابل: م.ش.فروغ  ۳۱/۱/۲۰۱۹