اشغال سیاسی

کلکیچن ملک ما جدال سیاسی
روسبی سیاسیون دلال سیاسی
                                نیرنگ اگرنبود با قد رت امـریکه
                                حل ازچه نمی کردداشکال سیاسی

          اشغال سیاسی
 
کلکیچن ملک ما جدال سیاسی
روسبی سیاسیون دلال سیاسی
                                نیرنگ اگرنبود با قد رت امـریکه
                                حل ازچه نمی کردداشکال سیاسی
برخاک شود یکسان افتد چو اوبا ما
بگریز ازین وادی وجنجال سیاسی
                               بازآمده درمیدان دشمن شکست خورده
                              میــــونــــد زیـاد بـرده دجال سیاسی
ارکاره شیران است این خاک بخون خفته
سرشاخ نزنی هوشدارعمال سیاسی
                               مشکل که شودتفسیرصحیفه پیکارش
                               اخـفـش وبزش گشته جهــال سیاسی
ابجــد ناخــوانی اسکـنـدر واستادـش
زین قلزم جنجالست وگودال سیاسی
                                آگه نبود هیچکس ازسروسر کارش
                                بیــرون زنــوا خــواند قـوال سیاسی
سرتیر زجان رسته درعرصۀ رزم خلق
ناجی وطن باشد ............  سیاسی
                               جوال هوا گشته امروز وطن هیها ت
                               از کشتــن واز بستـن وقـتــال سیاسی
صد پیر خراباتی در مجمعۀ رندان
قــر گــفتــه نمی داند سوال سیاسی
                               تعریف نمی گرد د احوال سیاسی  ما
                               د ر فــلسفــۀ عـلـمی واقــوال سیاسی
                              چون ما نبود هیچکس درپشت وروی دهر
                               مغبـــون ستمـــد یـــدۀ امثــال سیاس                              
چون تختۀ مشق جنگ اطفال قلم تازند  
کس ره نبرد هرگز از چال سیاسی
                               تا بر نزند مردم دستان جهـا نشورش 
                              حـــل هیچ نمی گـــردد اشغــال سیاسی
بی رزم وقیام خــلق راهی نبود پید ا
درکــوره  ره پیکاروسمبا ل سیاسی
              صد ره شود زنده بد کل ذلیل مرده
              در پرده خیــانــت وسریا ل سیاسی
                      *******
                         ****
کابلی
19/7/2009