پرخا نۀ جعفر خان

                                                                                                                                                                                                          پرخا نۀ جعفر خان

ُپتک وودان سرکوب پرخانۀ، جعفرخان
                                                جبرزما ن سرکوب پرخا نۀ جعفرخان
چــون ذ لـفـقـار بیـداد دایـم ُبـرنده وتیـز
                                               تیـغ ُبـران سرکوب پرخا نۀ جعفر خان

سرکوبگرستمگـردر د ست شاه واربا ب
                                                تاب وتوان سرکوب پرخانۀ جعفر خان
وسیــلۀ جنــا یت د ر د ست زورمنــدان
                                                زورونشان سرکـوب پرخانۀ جعفرخان 
شمشیر می کشیدی برروی نــوجـوانان
                                                شیرغـران سرکوب پرخانۀ جعفر خان
دوبی زور د ین ود ستگاه جور وبیـداد
                                                ُگرد ِگران سرکوب پرخانۀ جعفر خان
با غـدروبی حیا ئی میکرد ُرخ به دولت
                                              روزی رسان سرکوب پرخانۀ جعفرخان
د رحلـقـۀ خیـا نت چـون دستکی دولت
                                             سود وزیان سرکـوب پرخا نۀ جعفر خان
صد حلقـه َکـمسائی شب تا سحر وبیگاه
                                              میدان میدان سرکوب پرخانۀ جعفر خان
زولانــۀ رذالــت ُبجِــــل ِمــلـت پستــی
                                              غـرق جهان سرکوب پرخانۀ جعفر خان
منداخت بحبس وزندان خوبان پاک دل را
                                                زنـدان بان سرکوب پرخانۀ جعفر خان
جا ندار ویارا وبا ش عـزیز وجان جعفر
                                                تیغ وسنان سرکوب پرخانۀ جعفر خان
زنجیر پای مردم صدحلقه چرس وبوغه
                                                دود وزیان سرکوب پرخانۀ جعفر خان
امـــرود با ز پستی زن بــا رۀ عــزیزان
                                              گرگِ دران سرکوب پر خانۀ جعفر خان
مرکـز ُمفت َبران وکا نون چرس جویا ن
                                             َبل د ود مان سرکوب پر خانۀ جعفر خان
پولیس یار وغمخوارجاسوس یاروهمکار
                                               خـطِ امـان سرکوب پر خانۀ جعفر خان
رسـول ویا رجهــا د عــزیِزِ شاه خنـاس
                                               رمز بیـا ن سرکوب پرخانۀ جعفر خان
این مــرده مشر فــرقه جیزگـر پیر سرقه
                                               ِشمــِرِ کلان سرکوب پرخانۀ جعفر خان
                        عزیزمصر قورتا ابلیس پست رسوا
                        ُگرزِگران سکوب پرخانۀ جعفر خان
                                   *****
                                     ***
20/8/2009
د وبی = بروزن خوبی کسیک] با پول د گری بری او قمار میزند بطمع گرفتن بخشش .
ُرخ کرد ن = کسی را گول زد ن وپول اورا به فریب بلای کسی بختاند ن .
کمسائی = نوع قمار که بادانه های دیس بازی می شود .
ِد ستکی = کسیکه همکارودستیار قمار بازاصلی است ودیگران را به قمار تحریص مینماید تاهمه پول خودرا ببازند .
ُبجل ِملت = بجلی که طرف خر واسپ آنرا ساویده باشند .
جیهزگر= یا جیزگر کسیکه در میدان قماربه دیگران با مفاد زیاد پول قرض میدهند .
ُمفت َبری = یا مفت بر کسی رابا فریب ونیرنگ غارت نمود ن و پایپاک بردن پولهای اود رقمار.
ُقورتا = محلۀ از محلات چنداول کابل .
ُبوغه = کشیدن چرس با چلم وسرخانۀ بزرگ .که بصورت دسنه جمعی بدور چلم حلقه میزنند وسرود مخصوص بابه قورا میخوانند .
 **در دوره هفتم شورای ملی در جلسۀ قومی که درچنداول دایر شده بودآقایان یونس جان مهدوی وسلیمان جان(برادران آصف جان آهنگ)که بطرفداری داکترمحمودی سخنرانی نموده وهمکاری مردم رادرین زمینه خواستار شده بودند به آنهارا امر خود به زندان انداخت وبدون هرگونه محکمه برای پنج سال در زندان ماندند .
**آقای داکترعین علی که بنیاد بنابر تقاضای جوانان پوهنتون که درچنداول مقابل سینمای تجمع نموده بودند جعفر خان بر حاضرین با شمشیر آخته حمله نمود واوباشان کلپ سپورت عزیز حان بچه های پوهنتون رامورد ضرب وشتم قرار دادند ومجلس رابه شکل خونبارپراگنده ساختند .