کرزی واشرف غنی

کرزی واشرف غنی،هردوغلام ونوکرند
خائن پنجشیرودوسـتـم،کی؟زآنهـا بهتـرند
معـاونـان"ع وغ"،هم ازبـرای جیـفـه یـی
دشـمنـان مُلک مـارا،خـادم وهـم چـاکـرند
......

"غین" ما ازعقل باشد،صفرمطلق بی گمان
درنهـادش نـیسـت حُبِ کشـورش ذره نهـان
اکتهـاوجست وخیزش،همچومیمون دروطن
بـا اشـاره هـای خـاوند،از بـرای لـقـمه نـان
.....
کرزی میهن فروش،دایم شریک طالبان
قاتل صدها هزار،ازهموطن پیرو جوان
روز شب درفکرپول وقدرت فانیست او
سخت غافل باشد ازروز جزا وآن جهان
.....
کرزی بی دین ما،باطمطراقهاش دروطن
غرب را تهدیـد دارد، تـا رَود ازاین چمـن
خـائـن ملـی ما،خـیـزهـای بـیـجــا مـیـزنــد
لـیـک امریکـا شناسـد،ایـن غلامش ازکهن
.....
بُزدل پنجشیرنـدارد،کاری جـزمُـود ولـباس
گشته است اودلـقـک اشرف غنی کله طاس
اونـداردغیـرت وقـدرت،بـه دولـت دروطـن
زآن سبب منفورخاص وعام، مردان واناس
.....
"حیـدری"تاکی توداری؟ فکـراوضاع وطن
روزشب غم میخوری،از دوریت درانجمن
کن بـه هـنـگـام سـحـر،الـتـجـا ازصـدق دل
بـل شـود، رحم خـدا، بـرحــال زارهمـوطن

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۲۴،۴،۲۰۱۷،سدنی آسترالیا


بسمه تعالی
بعثت پیغمبر اکرم(ص)
مرغ طبعـم خـودنمــائـی میکـنـد......بــاز آهـنــــگ رهــائـی میـکـنـد
پـرزنـان پـر میـزنـد بـی انـتـهــا......مــی نـشــیـنـد بــرسـرغـار حـرا
سرزمیـن مکـه هـم در نـاز شـد......ازحـرا درهــای رحـمـت بـازشـد
مبـعـث پاک رسـول سرمـداست......آنکه بوالقـاسـم محمّد احمد است
نـخــل کِــل انـبـیـــاء بـرمیـدهـد......اوتـبــر بـر دسـت حـیــدرمیـدهـد
کعبـه را از بـت مطهـرمی کـنـد......سـجده گـاهـی حَـیّ داور میـکـنـد
پُرفضــا از نغـمــه تـوحیــد شـد......درحـرا ظـاهــررخ خـورشـیـدشـد
این رسالت با ولایت کامل است......حُبّ حیدردین حق راحاصل است
این محمّدهسـت برعـالـم رســول......دخـتــری دارد چـوزهـرای بتــول
فــاطــمـه دُرّهـمـیــن دریـــا بــود......فـاطـمـه صدیـقــه کـبـــری بــــود
گرچه احمد شهرعلم است و،ولی......فاطمـه مفـتــاح قـفــل و،دَرعـلـی
شــام میــــلاد کــــلام الله شــد
مصطفی امشب رسول الله شد
انتخاب از پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۴،۴،۲۰۱۷،سنی،آسترالیا
گرفته شده از گلزارمصطفی