شکوه

جهاد گری را نشنیدم در تاریخ اینچنین
که حنظل تلخ را می شکند  در انگبین
کفرو مسلمان ازظلم او گشته اند غمی
خاص وعام ازناروایی هامصیبت نشین

سربریدن هاو چورزنان و دختران
غصب مال و آل مردم ضد لوح مبین
چیست جهادنکاح؟ مانند جاپان وچین
بردهءجنسی درجنگ جهانی دومین

نزده سی ونه تا پنج و چهل را آورید بیاد
بد تر ازان در شام وعراق،دیگرسرزمین
فحش وزناست ،نی عقد دایم نه صیغه ای
خواب زن در یک روزبایک ودووچندمین
در میدیا است هرروز بدتر از روزدگر
واقعات ننگ انس و جن بیشتر هم ازین
واقعات که زین گونه مسلمان صادراست
دست به زیر دندان آمد برشیطان لعین

در میان اسلام تا یهود وعیسوی و ...
هتک ناموس ونام بد دارداین مضلین
مومن حق خون گریددررثای نام خویش
جنایات که جاریست ازین داعیان دین
  گفت سعدی اندرین معنی:
؛اگرفاسق پیشرو لشکر اسلام بود
کافر از بیم گناه گریزد تادر چین؛
کجابرم شِکوَه ایخدای عدل وشکُوه
زین ظلم جاری بربشر یا رب العلمین
 نه بود فروغَ امید به هرظلمت کده ای
گر بپیچد چارسو دیواری چون حصرحصین

    م .ش. فروغ

درمقطع حرف غ  مکسوراست