بوی بهشت

دران محفل که خوبان باشدومغبچه های تاک
بوی بهشت آ ید ازمنظر یخن های  چاک
اگر آید شایسته شاهدی  در  آغوش
بر لعل او نهی بوسه ها از دل پاک

جان بخشی به جان بخشی های دلبران
سرگذاری به سینه های  نرم طربناک

رقص کنم وپای کوبم وقدح وشوروسماع
یاد رومی زنده سازم با ساز استدراک
نالهء نی،بانگ دف  سوراسرافیل منست
به بوی باده ای سربرارم از بن مغاک
نسخه ای دردعصیان باشد نهان وبیگمان
مثل آنکه رسد باده ای از عالم لولاک

*واگرشراب خوری جرعهء فشان برخاک
ازان گناه که نفعی رسد بدیگری چه باک*
فروغ گر گنه بهر تسلی دل زار کنی
خیراست گرآید به سرت صد مشت خشمناک

  
 کابل :  م . ش . فروغ  ۲۰/۰۹/۲۰۱۷
توضیح:-  مغبچه -  واژه کلاسیک است به معنی پسرک که در میکده خدمت کند .
             استدراک – درک کردن ، تدارک و جبران مافات و . . .