افزار سازی

   ازمذهب ومدرسه افزارساختن خطاست
سوء استفاده را عقوبت در قفا ست
می نه سزد ازدین وسیله سازی کنی 

بهره کشی های دنیاراجهنم سزاست
ره به جایی نبردم از افغان  گیتی
دیریست خاطرافسرده ام درانزواست 
گر میتوانی جوهر تاریخ را عرضه کن
روشنگری راه حق سعادت را کیمیاست
پرهیز از انحراف زیور حق بندگیست
ازخرافات خود را ‍آراستن سخت نارواست
روشنگری در تنویر خلق عالم است
مردم را از پی خویش کشیدن نا بجاست
رنگ ها آمیخته در خون سرخ شهید
درک ما فقط شورو ماتم از کربلاست

الا ایهاالساقی  مشکلم آسان  کن
که عشق ورزی در ادر کاسآوناولهاست
خونی در عدم اگر جوشداز مشهد عاشق
این همان خونیست که افتاده بود دردلهاست
از برای نرگس مست و خمار کسی
بندگی پیرمغان را میکشم  سالهاست
منعم و مفلس سرگردان ، میپرسم زخویش
کلید گنج آسودگی ها  در  کجاست
از فروغ دانش پیر و برنا را آگه  کن
یک پیر روشنگر را ارزش صد برناست

    کابل :۰۸/۰۷/  ۱۳۹۶
            م.ش. فروغ
ا
                    

           

 رباعیات
   خطاب به زمام دار

۱ -  حرمت داد نت به خاین ننگ است و بس
       پای فهمت ازحقایق لنگ  است و  بس
                       باخدعه متفکر گفتی خویشتن را 
                      منبع قدرت،سیاو فرنگ است وبس

۲- نیست  شاه را در قلع  نفوذی  اقتدار
    لیک درفسادوکسب ثروت خوب هوشیار
                      در کنایه سخنی ، هدیه می کنم
                       موش بر چوکی نشسته می کند  دربار

۳- درفساد و در غصب زمین تدبیر ها
    به نام سرمایه  گذاری  ، تذویر  ها
                        در زمین خواری  با مفسد و مافیا
                        آمده ای کنار و کردی  تفسیر  ها

۴- با عفریت سازش ، از ابلیس الهام  داری
    بدست غیر ، جعلی ساخته نظام داری
                      تمرین در  دموکراسی یکسر  غلط
                    خط فاشیزم و ماکیاول  در  پیام داری

۵- تیغ زنگ زدهء  دگم در نیام است ترا
    فاشیزم قومی  وصف نظام است  ترا
                      در قانون شکنی داری دیپلوم سرخ
                      اختیارازبیگانه  صرف نام است ترا

     لندن :  م . ش. فروغ 
     توضیح :  دگم  ، دگماتیزم  -  جزم انددیشی ، اصرار به نظر خود با وصف دلایل معقول دیگران به اصطلاح عامیانه  مرغ او یک لنگ دارد