سپېڅلي رنځونه ،د خاد په زندانونو کې د شکنجې یادونه

سپېڅلي رنځونه ،د خاد په زندانونو کې د شکنجې یادونه نسیم رهرو ، پشتو ترجمه  ر ا