اگر عربستان سعودی برای مردم مسلمان نیازمند و فقیر افغانستانِ اسلامی بر مبنای اخوت و وجیبۀ اسلامی خود، بیمارستان یا

...