نصب تصاویر جدید رئیس جمهور غنی بر نقاطی از شهر کابل با نوشته ای از اظهارات او در نمایندگی از اقوام، آمادگی برای مبارزۀ انتخابات چهارم ریاست جمهوری در

...