غم آ ن ملک د رما نی ندارد
که خلـق وشاه وجدانی ندارد
                             دران ملکی که حاکم ومحکوم
                             به هیـچ چیــزی ایما نی

...