"همش درد وهمش رنج وهمش غم"
بـه مُـلـک مـا بود،هـر روزه مـاتــم
زدسـت جـانـیــان وارگ نـشــیـنــان
هـم ازطـالـب،هـم از داعـش

...