درسرشت ماست ازروزالست

مــرد م افغــا ن آزادی پـرست

عــا شــق وشیــدای آزاد یستیم

مازصهبایغروریم مست

...

مردی که به لافوکی مشهوربود مي گفت من با يكي ازسياستمداران برجسته مذاكره نموده  واونیز به من سفارش مهمي كرده است. پرسيدند

...