ازمذهب ومدرسه افزارساختن خطاست
سوء استفاده را عقوبت در قفا ست
می نه سزد ازدین وسیله سازی کنی 

۷. "غارت و باج گیری"، زیرساخت گسترش "حاکمیت الهی مدینه" 
"یک کاروان  مملو از  ثروت قریش عبور میکند. شما بر این کاروان

...