بتازه گی از میان نوشته های دو سه سال اخیر نشر شده ام  در ویب سایت "گفتمان" مجموعۀ بشکل کتاب ترتیب دادم که بهمکاری دوستان به جمع

...