سیدهاشم سدید
11.01.2017

پرواضح است که خوانندگان بخش اول این نوشته برای ضعف امروزۀ مسلمانان به مقایسۀ پنج قرنی که عصر طلائی اسلام خوانده می شد، دلائل

...


        به مناسبت هشتم مارچ
            زنان وطن هم سنگر ابرار باشید
درحصول حق خود درپیکار باشید
بی خرد برتودستبند اسارت

...