فاجعه ای که در سوریه آفریده شد                             
چون هرآنچه درشرق میانه و اطراف افغانستان میگذرد، مستقیماً به هستی و سرنوشت ملی مردم افغانستان نه تنها ارتباط می

...

داعش درافغانستان
اواسط سال 1394خورشیدی بود که سروصدای ظهورگروه داعش دربرخی از نقاط کشورتوسط رسانه های داخلی افغانستان بالا گرفت ومتعاقب آن،

...