گاهی اگـر ز کـوچـۀ خاطـر گذر کنم
یاد جـوانی و هـوس شـور و شـر کنم
تصویرخاطرات جوانی به آب و تاب
صیقل زنـم

...

                      «تقدیم به همرزمان رسالتمند و راهروان سرسپرده ی میهن که همت و رادمردی آنان به من نیرو و توان بخشید تا دشواری های

...