طالبان با نشر اعلامیه ای گفته اند که در مذاکرات جده نیز با  نمایندگان دولت افغانستان نمی بینند و گفتگو نمی کنند. این در حالی بود که دو روز

...