ساقی ازل یک  جرعه بر من  بخشید و رفت
با این یک جرعه دود از دماغم  کشید ورفت
فرصت عمر مستعار او را بهانه بود
چون صنم گریز

...

 سرورعــرش نشینان نازغــم بشکست
سلا مت هــوس انگیزیئ ستم بشکست
نهــان خانۀ اسرارجــام جـــم بشکست

       آه ا زچــه عـا طــل وبا طـل شــد م
سـرمـه ریگ تـشـنـۀ سـاحـل شد م
ریشـۀ شیــری کجا خشکیتد که من
تیره د ل کـوته نظر ، کم د ل شد

...