گـذشـت هـشـتـاد سـالی زنـدگـانـی
نکــردم کــاری،ارزد قـــدر دانـی
شب وروزم به غفلت بگذشت آخر
کنـون نـزدیک رفـتـن زین

...

این غزل را در سال 1361 خورشیدی سروده ام؛ اما اوضاع جهان و افغانستان روز به روز بدتر شده است؛ زیرا در حال حاضر نه تنها

...