بازی بزرگِ  جدید و استمرار خشونت در افغانستان
تاسحرگاه  ششم جدی 1358 (27دسمبر 1979) با صدها پرواز هوایی  از

...

                         به تازی خانه اصلاحات خوبه
به جهـلستا ن تغییـرات خــوبه
                           ازآن شهزاده بتها خلع ید خوب
                           نگونی یی

...

همبستگی ملی با زنان افغانستان برای مبارزه بر علیۀ خشونت
به مناسبت دومین سالروز جنایت قتل فرخنده
دومین سالروز جنایت قتل

...