یکسال از حادثۀ خونین روزهای 12 و 13 جوزا می گذرد.

 روز دوازدهم جوزای 1396، روز پرسش و دادخواهی جوانان معترض

...

یارب به عید فطرو به خاصّانت
بـرقـلــب یـتـیـمــان وبه قــرآنـت
ازلـطـف نمـا کشـورمــان راآزاد
ازدست ظالمان،به حـق

...