جهاد گری را نشنیدم در تاریخ اینچنین
که حنظل تلخ را می شکند  در انگبین
کفرو مسلمان ازظلم او گشته اند غمی
خاص وعام ازناروایی

...