دیروز 5 می، دو صدمین سالروز تولد کارل هانریش مارکس(1883 – 1818) فیلسوف، جامعه شناس، اقتصاد دان و مورخ آلمانی بود. او را تاثیر گزار ترین متفکر دو سدۀ اخیر می

...

کرزی واشرف غنی،هردوغلام ونوکرند
خائن پنجشیرودوسـتـم،کی؟زآنهـا بهتـرند
معـاونـان"ع وغ"،هم ازبـرای جیـفـه یـی
دشـمنـان مُلک مـارا،خـادم وهـم چـاکـرند...