بخش  ۲
وقتی پیلوت یک طیاره از بلند گویی اعلام داشت که توجه ، توجه ! طیاره حامل ما از کنترول بیرون شده است لطفأ مراقب باشید ! شنیدن این پیام  ، همه مسافران

...

آنچه در این جستار پیش خواهم کشید؛ شاید در وهلۀ نخست ایجاد سؤتفاهم بکند و باعث رنجشی عدۀ شوند و شاید هم کسانی آن را

...