مخمس بر غزل بیدل

بی نیازی را معنیست ،استغنا افتادگی  
                      هوس را بخشد  افت  تمنا  افتادگی
ذرهء  مارا  بَرَد 

...

فریدریک انگلس یکی از بنیانگذاران جنبش کمونیستی و نظریه پرداز اندیشه مارکسیزم در سال ۱۸۵۷ مقاله جالبی در مورد

...