مخمس بر غزل بیدل

بی نیازی را معنیست ،استغنا افتادگی  
                      هوس را بخشد  افت  تمنا  افتادگی
ذرهء  مارا  بَرَد 

...

       بنیاد عدالت بشکست و ریخت
خانه ای مافیا   آباد شد
قانون در عهد غنی افلاس کرد
گرک و شغال درجنگل شاد شد