خواهان رهایی و نبردیم که بودیم
                                          روان نبردیم که بودیم
صد جا بشکست قامت و لیک خم نگردید 
                                          پیمان نبردیم که

...

                      غم آ ن ملک د رما نی ندارد
که خلـق وشاه وجدانی ندارد
                             دران ملکی که حاکم ومحکوم
                             به هیـچ چیــزی ایما نی

...