خواهان رهایی و نبردیم که بودیم
                                          روان نبردیم که بودیم
صد جا بشکست قامت و لیک خم نگردید 
                                          پیمان نبردیم که

...