عصیان افراد ارتش افغانستان دربرابرافسران خارجی    این نکته را نیزباید متذکرشوم که به سلسلۀ تحرکات، حملات وعملیاتِ انفجاری و انتحاری گروه های وابسته

...