دیشب خواب دیدم که افعانستان رفته ام. در میدان هوایی از طیاره که پائین شدم، دروازه طیاره دوباره بسته شد، به جز خودم یک نفر

...

روز شنبه مورخ 2017/11/11م تنی چند از شخصیت ها و نمایندگان دو، سه، چند نهاد اجتماعی- فرهنگی و مذهبی، در شهر تورنتوی

...